Tento eshop je určen jen B2B zákazníkům. Bez přiděleného identifikačního čísla (IČO) nebude nákup povolen.

Ochrana osobních dat

Ochrana osobních dat

Oznámení o ochraně osobních údajů na webu a v emailové komunikaci.

1. Úvod

Při návštěvě našeho webu může Rubena, s.r.o., Českých bratří 338, 547 01 Náchod, („Rubena“, „my“, „nám“) shromažďovat a zpracovávat osobní údaje („osobní údaje“) o vás.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů („oznámení o ochraně osobních údajů“) stanoví, jaké osobní údaje shromažďujeme na našich webech a pro jaké účely se tyto osobní údaje zpracovávají. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů se termínem „zpracování“ rozumí veškerá činnost, která souvisí s vašimi osobními údaji, včetně shromažďování, nakládání, uchovávání, sdílení, přístupu, užití, přenosů a likvidace údajů.

„Příslušnými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů“ se rozumějí veškeré právní předpisy a nařízení, včetně nařízeních vydaných příslušnými dozorovými úřady, které chrání základní práva a svobody jednotlivce, zejména jejich právo na soukromí v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, jež se průběžně vztahují na společnost Rubena, zejména včetně zákonů a předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, kterými se provádí Směrnice o ochraně osobních údajů 95/46/ES ze dne 25. května 2018 a Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

„Osobní údaje“ se definují jako jakékoliv údaje, které souvisejí se ztotožněnou nebo ztotožnitelnou fyzickou osobou.

2. Soubory cookies – proč vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme

Společnost Rubena využívá soubory cookies a další obdobné postupy ke shromažďování údajů o vás a vašem zařízení (jako je telefon nebo počítač) při vaší návštěvě našeho webu. Bližší informace o užití souborů cookies společností Rubena a popis aktuálních účelů, k nimž lze vaše osobní údaje využívat, najdete v našich zásadách v oblasti souborů cookies. Účely, k nimž soubory cookies využíváme, zahrnují:

2.1. Individualizace naší interakce s vámi – nabídka relevantních produktů a služeb

Při vaší návštěvě našeho webu, vstupních stránek a předkládání formulářů na našich webových stránkách můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vám lépe porozuměli jako zákazníkovi a k individualizaci vaší interakci s námi, abychom vám například mohli ukázat produkty nebo služby, které se vám podle našeho názoru mohou líbit.

Sledujeme vaše užití webových stránek, například jaké odkazy si otevíráte, četnost vašich návštěv, čas strávený na návštěvu atd.

Osobní údaje zpracovávané pro tyto účely zahrnují:

 • IP adresu.
 • Stát nebo region.
 • Oblast zájmu.
 • Aktivity na www.vbelts.rubena.cz jako například stahování dokumentů, prohlížení videí, předkládání kontaktních formulářů, prohlížení stránek, četnost návštěv atd.
 • Původní zdroj („odkaz“) před návštěvou www.vbelts.rubena.cz, jako je odkaz v emailu, webu, příspěvek na sociálních médiích, proklik z reklamy atd., které vedou k vaší návštěvě našeho webu.

Právním základem pro výše uvedené zpracovávání vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné ke splnění našeho oprávněného zájmu vám lépe porozumět jako zákazníkovi a individualizovat naši interakci s vámi, abychom vám mohli ukázat příslušné produkty a služby.

2.2. Rozeznání trendů v oblasti užití a pořizování statistik

Při vaší návštěvě našich webů, vstupních stránek a předkládání formulářů na těchto webech můžeme shromažďovat a zpracovávat anonymizované osobní údaje k rozeznání trendů v oblasti užití a pro statistické účely. Sledujeme, ze kterých geografických regionů jsou naši uživatelé, jako je stát a jazykové nastavení.

Právním základem pro výše uvedené zpracovávání vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné ke splnění našeho oprávněného zájmu identifikovat trendy v oblasti užití a pořizování statistik.

3. Proč vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme

3.1. Odpověď na vaše dotazy a zpětná vazba obecně

Shromažďování osobních údajů z našich webů poskytuje návštěvníkovi funkcionalitu, která mu umožňuje s námi komunikovat, klást otázky a poskytovat zpětnou vazbu k našim službám a naší obchodní činnosti. Tam, kde tuto funkcionalitu poskytujeme, tam bude společnost Rubena zpracovávat vaše osobní údaje pro účely zodpovězení vašich dotazů a vypořádání vaší zpětné vazby.

Osobní údaje zpracovávané pro tyto účely zahrnují:

 • Křestní jméno.
 • Příjmení.
 • Emailovou adresu.
 • Adresu.
 • Telefonní číslo.
 • Zpětnou vazbu a vaše připomínky.
 • Webový zdroj.

Právním základem pro výše uvedené zpracovávání vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné ke splnění našeho oprávněného zájmu odpovídat na vaše dotazy a vypořádat se s vaší zpětnou vazbou. Pokud ve webovém formuláři neposkytnete údaje označené *, nebudeme vám schopni požadovanou službu poskytnout.

4. Po jakou dobu vaše osobní údaje uchováváme

Společnost Rubena si osobní údaje ponechá na dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v oznámení o ochraně osobních údajů, pokud nebudou místní právní předpisy, jimž společnost Rubena podléhá, požadovat nebo připouštět jinou dobu. Po určení dobu uchovávání údajů používáme následující kritéria:

 • po dobu, po kterou trvá váš vztah s námi (buď jako fyzické osoby nebo z titulu vašeho pracovního poměru u některého z našich firemních zákazníků, dodavatelů nebo spolupracujících partnerů nebo médií, nebo jako investor/vlastník, člen představenstva nebo analytik);
 • po dobu požadovanou právními povinnostmi, které se na společnost Rubena vztahují (jako jsou daňové a účetní povinnosti);
 • a po dobu, která je žádoucí z hlediska našeho právního postavení (jako jsou příslušné promlčecí doby).

5. Zpřístupňování a předávání osobních údajů

5.1. Koncernové společnosti

Společnost Rubena může zpřístupňovat zpracovávané osobní údaje ostatním společnostem v rámci skupiny KAPRAIN. Společnost Rubena zajistila uplatňování vhodných bezpečnostních opatření ve vztahu k vašimi osobním údajům pro případ jejich předávání v rámci skupiny KAPRAIN uzavřením vnitropodnikových dohod o předávání údajů, implementací Standardních smluvních ustanovení Evropské komise při jakémkoliv takovém předání.

5.2. Ostatní příjemci

Soudy a externí právní poradci.

Účel předávání: K uplatňování, prokazování nebo obhajobě právních nároků.

Právní základ: Ke splnění našeho a vašeho oprávněného zájmu řešení sporů příslušnými soudy.

5.3. Zpracovatelé údajů jednající jménem společnosti Rubena

Společnost Rubena může dále zpřístupňovat osobní údaje externím subjektům, jako jsou dodavatelé nebo poskytovatelé služeb, kteří osobní údaje zpracovávají na základě pokynů společnosti. Tam, kde je součástí takového zpřístupnění předání osobních údajů mimo EU/EHP, tam společnost Rubena zajistí uzavření Standardních smluvních ustanovení Evropské komise mezi předávajícím subjektem společnosti Rubena a externím příjemcem. Jinak lze před takovým předáním přijmout další bezpečnostní opatření.

6. Zabezpečení

Zajistíme, aby byl přístup k vašim osobním údajům správně zabezpečen přijetím vhodných bezpečnostních opatření, a to v závislosti na okolnostech s přihlédnutím k aktuálnímu stavu techniky, nákladům na implementaci a povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i rizikům. Na podporu tohoto závazku jsme zavedli vhodná technická, fyzická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým zničením, pozměněním nebo zpřístupněním, zneužitím, poškozením, odcizením nebo nahodilou ztrátou, nebo neoprávněným přístupem.

7. Vaše práva

7.1. Právo na opravu

Společnost Rubena přijme kroky v souladu s příslušnými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů k vedení přesných, úplných a aktuálních osobních údajů. Pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje, které se k vám vztahují, nepřesné, neúplné nebo neodpovídají skutečnosti, máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů.

Dále máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme.

7.2. Další práva k 25.05.2018

K 25. květnu 2018 můžete být na základě příslušných předpisů v oblasti ochrany soukromí oprávněni k následujícímu:

7.2.1. Přístup

Můžete požádat o potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud tomu tak je, získat přístup k vašim osobním údajům a dalším informacím, jako jsou účely zpracování. Rovněž jste oprávněni získat kopii vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Pokud je žádost podána elektronickými prostředky, informace budou poskytnuty v běžně užívaném elektronickém formátu, neurčíte-li jinak.

7.2.2. Vznášení námitek vůči určitému zpracování

Můžete vznést námitku ke zpracování vašich osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu, z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací a vůči zpracování pro přímé marketingové účely. Pokud jste souhlasili se zasíláním informací emailem, každý email bude obsahovat snadno přístupnou funkci odhlášení odběru informací, jejímž prostřednictvím můžete zrušit další komunikaci.

7.2.3. Výmaz

Za určitých okolností se můžete domáhat výmazu vašich osobních údajů, například pokud vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, k nimž byly shromážděny.

7.2.4. Omezení zpracování

Za určitých okolností nás můžete vyzvat, abychom zpracovávání vašich osobních údajů omezili výhradně na uchovávání, například tam, kde je zpracování protiprávní, vy však nechcete vaše osobní údaje smazat.

7.2.5. Odejmutí souhlasu

Máte právo kdykoliv odejmout svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů v rozsahu, v jakém zpracování vychází z vašeho souhlasu.

7.2.6. Přenositelnost údajů

Můžete nás požádat o strojově čitelnou kopii osobních údajů zpracovávaných na základě vašeho souhlasu nebo na základě toho, že zpracování je nezbytné k plnění smlouvy uzavřené s vámi, a osobních údajů, které byly vámi poskytnuty společnosti Rubena (přenositelnost údajů) a požádat nás o předání údajů jinému správci údajů (tam, kde je to možné).

7.3. Stížnosti dozorovému úřadu

Berete na vědomí, že máte vždy právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů příslušnému úřadu na ochranu osobních údajů, pokud to stanoví příslušné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Na úřad na ochrany osobních údajů se můžete obrátit na www.uoou.cz.

8. Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv otázky nebo podněty ke zpracovávání vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva nebo získat kopii bezpečnostních mechanismů přijatých k ochraně vašich osobních údajů pro případ jejich předávání, obraťte se na společnost Rubena prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Správcem osobních údajů je Rubena, s.r.o.
Českých bratří 338, 547 01 Náchod
E-mail: gdpr@rubena.cz
Telefon: +420 491 447 511

 


Odběr novinek

Informace o novinkách a slevách na Váš e-mail


Powered by ShopCentrik®

Copyright © 2024 Rubena, s.r.o.