I. Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Firma Rubena, s.r.o. dále uváděná jako ”prodávající”, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

III. Místo plnění
Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy
a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Finanční limit pro odeslání objednávky je 5000,- Kč.  Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. .  K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzení objednávky nebo úhradu finanční zálohy kupujícím.
b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

V. Cena a platba
Ceny uvedené na webových stránkách www.eshop.rubena.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti na provozovně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. Zákon o DPH, hlava III, § 9, odstavec 1, písmeno a): ”Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží dle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.” Dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním dopravci k přepravě ke kupujícímu. ” V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

VI. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá dopravci  nejpozději 2 pracovní dny po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky, toto zboží nebude dodáno a objednávka bude považována za vyřízenou.

VII. Dopravní podmínky a poštovné
Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny:
a) expresní balíkovou službou dopravní firmy PPL či DNP, cena 230,-Kč, resp. dle ceníku DNP, případně dle dodacích podmínek smluvních velkoobchodů ČR
b) osobním vyzvednutím zboží - 0 Kč
Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:
a) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží) – 0,- Kč
b) převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře – 0,- Kč
c) převodem z účtu na účet – 0,- Kč
d) platbou kartou či hotovostí při osobním odběru – 0,- Kč
Dodací lhůta je do následujícího pracovního dne od předání zboží přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem přepravního nebo dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.

VIII. Záruka a servis
a) Záruku za jakost prodávaného zboží prodávající poskytuje ve lhůtě 24 měsíců.
b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.
c) Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího – Rubena, s.r.o., uvedená na webstránkách, tel./fax: +420 491 447 562-3, otevírací doba Po – Čt 8.00 – 14.00, Pá 7.00 – 12.00 (osobní návštěvu je nutné dohodnout předem).
d) Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.
e) K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu .
f) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek.

IX. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce včetně případných expedičních a dopravních nákladů. Odeslanou objednávkou – kupní smlouvou – je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Občanským zákoníkem.

Nákupní řád je platný od 1.10.2021